УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ СТРАНИЦАТА „РЕСТОРАНТ ДОБРО” DOBRO.BG
ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА САЙТА DOBRO.BG, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДИЗАЙН, БАЗИ ДАННИ, ТЕКСТ, РИСУНКИ, ГРАФИКИ, СКИЦИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗВЪН РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОБЕКТ НА АВТОРСКО ПРАВО ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА И СА ПРИТЕЖАНИЕ НА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ГРАФИЧНИ И ВИДЕО МАТЕРИАЛИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СЪГЛАСИЕ, Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО.

І. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

1.1. УСЛУГА/И СА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛЯ УСЛУГИ ПО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИТЕ, ДОСТАВКА И ПРОМОЦИОНАЛНИ АКЦИИ.
1.2. УЕБСАЙТ/САЙТ Е ОБОСОБЕНО МЯСТО В ГЛОБАЛНАТА ИНТЕРНЕТ МРЕЖА, ДОСТЪПНО ЧРЕЗ СВОЯ УНИФИЦИРАН АДРЕС (URL) ПО ПРОТОКОЛ HTTP, ИЛИ ДРУГ СТАНДАРТИЗИРАН ПРОТОКОЛ И СЪДЪРЖАЩО ФАЙЛОВЕ, ПРОГРАМИ, ТЕКСТ, ЗВУК, КАРТИНА, ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ.
1.3. ПОТРЕБИТЕЛ E ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО ПОЛЗВА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПРИТАЖЕТЕЛЯ
1.4. ЗЛОУМИШЛЕНИ И НЕКОРЕКТНИ ДЕЙСТВИЯ СА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, НАРУШАВАЩИ ИНТЕРНЕТ ЕТИКАТА ИЛИ НАНАСЯЩИ ВРЕДИ НА ЛИЦА, СВЪРЗАНИ КЪМ ИНТЕРНЕТ ИЛИ АСОЦИИРАНИ МРЕЖИ, ИЗПРАЩАНЕ НА НЕЖЕЛАНА ПОЩА (SPAM, JUNK MAIL), ПРЕПЪЛВАНЕ НА КАНАЛИТЕ (FLOOD), ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ С ЧУЖДИ ПРАВА И ПАРОЛИ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ В СИСТЕМИТЕ С ЦЕЛ СОБСТВЕНА ОБЛАГА ИЛИ ДОБИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ (HACK), ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ КВАЛИФИЦИРАНИ КАТО ПРОМИШЛЕН ШПИОНАЖ ИЛИ САБОТАЖ, ИЛИ ПРЕДИЗВИКВАНЕ ИНСТАЛАЦИЯ НА ВИРУСИ ИЛИ СИСТЕМИ ЗА ОТДАЛЕЧЕН КОНТРОЛ, СМУЩАВАНЕ НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ОСТАНАЛИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИНТЕРНЕТ И АСОЦИИРАНИТЕ МРЕЖИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ДЕЙСТВИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ КВАЛИФИЦИРАТ КАТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ДРУГА СТРАНА.
1.5. ДОСТАВКА – ПРЕДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА, ОПАКОВАНЕ В ПОДХОДЯЩ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ ВИД И ТРАНСОПРТИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ДО АДРЕС ПРЕДОСТАВЕН ОТ КЛИЕНТА.
1.6. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ПО СМИСЪЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ОЗНАЧАВА СЪСТАВНА И ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ УЕБСАЙТ.
1.7. „СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ“ Е НЕПРЕДВИДЕНО ИЛИ НЕПРЕДВИДИМО КЪМ МОМЕНТА НА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА ОБСТОЯТЕЛСТВО ОТ ИЗВЪНРЕДЕН ХАРАКТЕР, КОЕТО ПРАВИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОБЕКТИВНО НЕВЪЗМОЖНО;ІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НЕ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА, ОСВЕН ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА.
2.2. С ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА ИЗРАЗЯВАТ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ ТЯХ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИМЕ И АДРЕС ЗА ДОСТАВКА, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР И МЕЙЛ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3.1. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ПРОМЕНЯ ДИЗАЙНА, ФОРМАТА, ТЕХНОЛОГИЯТА И УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ САЙТОВЕТЕ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА ИЗВЕСТЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗАТОВА.
3.2. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ ДА ИЗТРИЕ ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГА ИЛИ ДА ОГРАНИЧИ ДОСТЪПА ДО ТЯХ, ЗА ВСИЧКИ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ.
3.3. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ, ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ, НЕПРИСТОЙНИ КОМЕНТАРИ И ДРУГИ НЕСЪВМЕСТИМИ С МОРАЛА И ДОБРАТА ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА ДЕЙСТВИЯ ДА ИЗТРИЕ, ОГРАНИЧИ И/ИЛИ ЗАКРИЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА ПРОИЗВОЛЕН ПОТРЕБИТЕЛ И БЕЗ ПРАВО НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ.
3.4. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ, АКО Е ПОЛУЧИЛ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ В САЙТА ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ОРГАНИ ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПОТРЕБИТЕЛ НАРУШИ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ, ИЗВЪРШИ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВИ НЕПРИСТОЙНИ КОМЕНТАРИ И/ИЛИ ИЗВЪРШИ ДРУГИ НЕСЪВМЕСТИМИ С МОРАЛА И ДОБРАТА ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА ДЕЙСТВИЯ.
3.5. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА УВЕДОМЯВА ОРГАНИТЕ НА РЕДА ЗА НАРУШАВАНЕ НА НОРМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ МОРАЛ И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПОРНОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ И СНИМКИ, ОБИДИ, НЕЖЕЛАНА РЕКЛАМА, НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА, НАРУШАВАНЕ СВОБОДАТА И ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА, ДЕСКРИМИНАЦИЯ, ЗАСТРАШАВАНЕ НА ЖИВОТА ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ОБЩЕСТВОТО И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТОВЕТЕ.
3.6. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ ИМА ПРАВОТО ДА ОТДАВА С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В САЙТОВЕТЕ СИ ПРОСТРАНСТВО НА РЕКЛАМОДАТЕЛИ И ДА ЕКСПОНИРА, ПОКАЗВА, ИЗПРАЩА, ИЗПЪЛНЯВА, ЗАРЕЖДА ТЕХНИ РЕКЛАМИ И ВСЯКАКВИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СОБСТВЕНИ ЦЕЛИ ИЛИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ, КОИТО ОБСЛУЖВА.
3.7. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ГЕНЕРИРА И ИЗПРАЩА НА ПОСОЧЕН ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС СИНТЕЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОСТИТЕ В ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПОД ФОРМАТА НА ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН, СЕДМИЧНО МЕНЮ ИЛИ АКТУАЛНИ ПРОМОЦИИ.
3.8. С ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИТЕЖАТЕЛЯТ ПОЛУЧАВА ПРАВО ДА ИЗПРАЩА ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪОБЩЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ, КАТО ОСИГУРЯВА ЯСНОТО И НЕДВУСМИСЛЕНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ТЪРГОВСКОТО СЪОБЩЕНИЕ КАТО НЕПОИСКАНО.
3.9. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ОСИГУРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПО ЯСЕН И НЕДВУСМИСЛЕН НАЧИН ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО Т. 3.7 И Т. 3.8.
3.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО БЕЗПЛАТНО ДА ПОЛЗВА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ САЙТОВЕТЕ ЗА НЕТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ,
3.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП В РЕЖИМ ONLINE ДО УСЛУГИТЕ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪП.
3.12. ПРАВОТО НА ДОСТЪП НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕ ВКЛЮЧВА ПРАВОТО ДА СЕ КОПИРА ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДА ИНФОРМАЦИЯ, МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ, КАКТО И ДА ИЗПОЛЗУВА ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ОСВЕН, АКО СЕ КАСАЕ ЗА НЕЗНАЧИТЕЛЕН ПО ОБЕМ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ НЕ СЕ УВРЕЖДАТ НЕОПРАВДАНО ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА АВТОРИТЕ ИЛИ ДРУГИ НОСИТЕЛИ НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И В СЛУЧАЙ ЧЕ КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ.
3.13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ПОСОЧИ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС, НА КОЙТО ИСКА ДА ПОЛУЧАВА СИНТЕЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОСТИТЕ ПУБЛИКУВАНИ В САЙТА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ ПОД ФОРМАТА НА ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН.
3.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ, ПОСРЕДСТВОМ НАЧИНИТЕ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛЯ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО Т. 3.7 И Т. 3.8, КАТО ОТКАЗА ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОБЩЕНИЯТА ЛИШАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УЧАСТВА В ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИЗИСКВАЩИ ИЗПРАЩАНЕТО НА ВАУЧЕРИ И/ИЛИ ОБРАТНА ВРЪЗКА.
3.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА УВЕДОМИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН ПРИТЕЖАТЕЛЯТ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА МЕЙЛ АДРЕС Е В РЕГИСТЪРА НА ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАВАТ НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ.


IV. ДОСТАВКИ НА ХРАНА И ПРОМОЦИОНАЛНИ АКЦИИ

4.1. ПРИТЕЖАТЕЛЯТ ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА – ДОСТАВКА НА ХРАНА ДО ДОМА И ОФИСА, В РАМКИТЕ НА ГР.СОФИЯ.
4.2. ПРИЕМАНЕТО НА ПОРЪЧКИ ЗА ДОСТАВКА СЕ ИЗВЪРШВА ОНЛАЙН ЧРЕЗ САЙТА, ИЛИ ЧРЕЗ ДРУГО КОМУНИКАЦИОННО СРЕДСТВО, МОБИЛНО ИЛИ УЕБ-БАЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА КОНТАКТ В САЙТА WWW.DOBRO.BG
4.2. ДОСТАВКИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ОТОРИЗИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ НА СЪОТВЕТНИЯ РЕСТОРАНТ ДОБРО
4.3. ДОСТАВКАТА НА ПОРЪЧАНИТЕ АРТИКУЛИ СЕ ИЗВЪРША ДО ТОЧЕН АДРЕС, ПОСОЧЕН ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.4. ПОРЪЧКАТА, ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКА, СЕ ТРАНСПОРТИРА И ДОСТАВЯ ПОДХОДЯЩО ОПАКОВАНА И В РАЗУМНИ СРОКОВЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЧАСОВИЯ ПОЯС И НАТОВАРЕНОСТТА НА РЕСТОРАНТИТЕ ДОБРО.
4.5. РЕГИСТРАЦИЯТА В САЙТА WWW.DOBRO.BG ДАВА ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ АКЦИИ , ПРОВЕЖДАНИ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛЯУВЕДОМЛЕНИЯ

ДОКОЛКОТО ИЗРИЧНО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО, ВСИЧКИ УВЕДОМЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ЧРЕЗ САЙТА СЕ ИЗВЪРШВАТ НА ТЕЛЕФОНИТЕ/АДРЕСИТЕ ЗА КОНТАКТИ, ОБЯВЕНИ НА ВИДНО МЯСТО В САЙТА И РЕСПЕКТИВНО НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОН/АДРЕС ЗА КОНТАКТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. НАПРАВЕНИТЕ ПО ТОЗИ НАЧИН УВЕДОМЛЕНИЯ СЕ СЧИТАТ ЗА НАДЛЕЖНО ПОЛУЧЕНИ ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО.ПОЛИТИКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

ТОЗИ САЙТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА:

  • БИСКВИТКИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА САЙТА;
  • БИСКВИТКИ ЗА АНАЛИЗИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА;
  • БИСКВИТКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ;

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

НАИМЕНОВАНИЕ: „И.Д.М.-20“ ООД 

ЕИК: 121624477 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ, РАЙОН ПОДУЯНЕ, Ж.К. „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“, БЛ.193, ВХ. А, ЕТ.4, АП.12,

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГР. СОФИЯ, УЛ. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 33

E-MAIL: OFFICE@DOBRO.BG

ТЕЛЕФОН: 0886 11 62 11

УЕБ САЙТ: WWW.BIRASKARA.COM

„И.Д.М.-20“ ООД ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ.

МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ВНИМАТЕЛНО С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „И.Д.М.-20” ООД И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ, ОСЪЩЕСТВЕТЕ КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА.

ПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБ САЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЪБИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗЛОЖЕНОТО В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТАЗИ ПОЛИТИКА, НЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБ САЙТА И НЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ.

ЗА ДА ПРЕГЛЕДАТА НАШЕТО МЕНЮ И ДРУГИТЕ СЕКЦИИ НА УЕБ САЙТА НЕ Е НЕОБХОДИМА НИКАКВА ФОРМА НА РЕГИСТРАЦИЯ, КОЕТО ВИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОСЕЩАВАТЕ УЕБ САЙТА НИ, БЕЗ ДА НИ ИНФОРМИРАТЕ КОЙ СТЕ. ЗА ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА Е НЕОБХОДИМО ДА НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, АКО РЕШИТЕ ДА НЕ ПРЕДОСТАВИТЕ ПОИСКАНИТЕ ОТ НАС ЛИЧНИ ДАННИ, ВИЕ НЯМА ДА МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА И НИЕ НЯМА ДА МОЖЕМ ДА ИЗВЪРШИМ ДОСТАВКА ЗА ВАС.


КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ:

– „ОБИКНОВЕНИ“ ЛИЧНИ ДАННИ: ИМЕ, АДРЕС ЗА ДОСТАВКА, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА;

– ТРИ ИМЕНА, ПОСТОЯНЕН АДРЕС И ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР, АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ВИ БЪДЕ ИЗДАДЕНА ФАКТУРА.

ИЗТОЧНИК, ОТ КОИТО ПОЛУЧАВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

– ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ (ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯ СВОИТЕ ДАННИ);

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

1. СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ОНЛАЙН ПРОДАЖБА;

2. РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИНГОВИ КАМПАНИИ, АКО ИМАМЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ, КОЕТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ МОЖЕТЕ ДА ОТТЕГЛИТЕ.

ОСНОВАНИЕТО, КОЕТО НИ ДАВА ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ Е:

1.ОБРАБОТВАНЕТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ВАС;

2. ОБРАБОТВАНЕТО Е НЕОБХОДИМО ЗА СПАЗВАНЕ НА НАШЕ ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ (НАПР. ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ);

3. ОБРАБОТВАНЕТО СЕ ОСНОВАВА НА НАШИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ (НАПР. ПРАВНА ЗАЩИТА, АНАЛИЗ НА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО);

4. ОБРАБОТВАНЕТО СЕ ОСНОВАВА НА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ.

ВЪЗМОЖНО Е СЛЕДНИТЕ ЛИЦА ДА ПОЛУЧАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

1. ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, С КОИТО СМЕ СКЛЮЧИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (НАПР. СЧЕТОВОДНО ДРУЖЕСТВО);

2. ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОРГАНИ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА НАС.

ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ:

В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО НЕ СА НАЛИЦЕ ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ (НАПР. ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ДР.), ЩЕ ПОИСКАМЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНИТЕ ОТ НАС ЦЕЛИ ИЛИ ТАКИВА, ИЗРИЧНО УПОМЕНАТИ В СЪГЛАСИЕТО. ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДАДЕНО ЧРЕЗ ПРИЕМАНЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ИЛИ ЧРЕЗ ОТДЕЛЕН ДОКУМЕНТ, ОБРАЗЕЦ НА КОЙТО ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ. МОЖЕТЕ ДА ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, КАТО НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ПИСМЕНО ИЗЯВЛЕНИЕ В ТОЗИ СМИСЪЛ ИЛИ КАТО ПОПЪЛНИТЕ ПРЕДОСТАВЕН ОТ НАС ОБРАЗЕЦ.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ: 

1. ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА СРОК НЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПРОФИЛА ВИ НА УЕБ САЙТА /В ОНЛАЙН МАГАЗИНА/. СЛЕД ЗАЛИЧАВАНЕ НА ПРОФИЛА ВИ, ЩЕ ПОЛОЖИМ НЕОБХОДИМИТЕ ГРИЖИ ДА ИЗТРИЕМ ВСИЧКИ ВАШИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ Е НАЛИЦЕ ХИПОТЕЗА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

2. СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАПРАВЕНИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ, ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАЩИТА НА ПРАВНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ ПРИ СЪДЕБНИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ СПОРОВЕ С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА, КАТО СЧЕТОВОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОНОУСТАНОВЕН СРОК.

3. СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПАЗЯТ ПО СИЛАТА НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПРЕДВИДЕН СРОК, КОЙТО МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛЯ СРОКА НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВАШИЯ ПРОФИЛ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

ДАННИТЕ ЩЕ БЪДАТ СЪХРАНЯВАНИ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: НА ХАРТИЕН И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ, КАТО СЕ СТРЕМИМ ДА ПРИЛАГАМЕ ВСИЧКИ РАЗУМНИ МЕРКИ, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИМ НЕПРАВОМЕРЕН ДОСТЪП ДО ТЯХ, ИЗГУБВАНЕ ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СА СЛЕДНИТЕ:

ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ, ДОКАТО СЪХРАНЯВАМЕ ИЛИ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ, ВИЕ ИМАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

1. ДА БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ: МОЖЕТЕ ДА ПОИСКАТЕ КОПИЕ ОТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ИМАТЕ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ ДИРЕКТНО ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ;

2. ДА ПОИСКАТЕ ОТ„И.Д.М.-20” ООД ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ ВЪВ ВИД УДОБЕН ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУГ АДМИНИСТРАТОР, ИЛИ ДА ПОИСКАТЕ НИЕ ДА ГО НАПРАВИМ, БЕЗ ДА БЪДЕТЕ ВЪЗПРЕПЯТСТВАНИ ОТ НАША СТРАНА;

3. ДА КОРИГИРАТЕ НЕТОЧНИТЕ ВИ ЛИЧНИ ДАННИ, КАКТО И ДАННИТЕ, КОИТО НЕ СА ВЕЧЕ АКТУАЛНИ, ДИРЕКТНО ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ;

4. ДА ПОИСКАТЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ДА БЪДАТ ИЗТРИТИ /ПРАВОТО ДА БЪДЕТЕ ЗАБРАВЕН/, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА НЯКОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВАНИЯ:

  • ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПОВЕЧЕ НЕ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО СА БИЛИ СЪБРАНИ;
  • КОГАТО СТЕ ОТТЕГЛИЛ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ;
  • КОГАТО СТЕ ВЪЗРАЗИЛ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО.

АКО ПОЖЕЛАЕТЕ ДА РЕАЛИЗИРАТЕ ТОВА СИ ПРАВО, ЩЕ БЪДЕ ПРЕМАХНАТ ПРОФИЛЪТ ВИ, ЩЕ БЪДЕ ИЗТРИТА ПАРОЛАТА, ИМЕТО, ИМЕЙЛА, ТЕЛЕФОННИЯТ ВИ НОМЕР И СПИСЪКЪТ С НАПРАВЕНИ ПОРЪЧКИ.

МОЖЕМ ДА ОТКАЖЕМ ДА ЗАЛИЧИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ:

  • ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОТ НАША СТРАНА,
  • ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО, УПРАЖНЯВАНЕТО ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ.

5. ДА ПОИСКАТЕ ОТ“И.Д.М.-20″ ООД ДА ОГРАНИЧИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ, КАТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТЕ ЩЕ БЪДАТ САМО СЪХРАНЯВАНИ, НО НЕ И ОБРАБОТВАНИ. ОТКАЗЪТ НИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЩЕ Е ИЗРИЧНО САМО В ПИСМЕН ВИД, КАТО СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ГО МОТИВИРАМЕ СЪС ЗАКОНОСЪОБРАЗНАТА ПРИЧИНА;

6. ДА ОТТЕГЛИТЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ С ОТДЕЛНО ИСКАНЕ, ОТПРАВЕНО ДО НАС, ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ ДА ПОДАДЕТЕ ИСКАНЕ В СВОБОДЕН ТЕКСТ;

7. ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ ОБРАБОТКА, КАТО ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ (НЕПОИСКАНИ РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ).

ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА

НАСТОЯЩИЯТ УЕБ САЙТ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАН ОТ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ, НО РЕГИСТРАЦИЯ В И ПРОДАЖБИ ОТ УЕБ САЙТА СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ.

ПРЕПРАЩАНЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

НАСТОЯЩИЯТ УЕБ САЙТ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ. ПРИЗОВОВАМЕ ВИ СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ДЕЙСТВАЩА ТАМ. НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ СЕ ОТНАСЯ ЕДИНСТВЕНО ЗА ТОЗИ САЙТ.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЦЯЛАТА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА САЙТА ИЗПОЛЗВАМЕ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ „БИСКВИТКИ“ НА РАЗЛИЧНИ СТРАНИЦИ. ТОВА СА МАЛКИ ТЕКСТОВИ ФАЙЛОВЕ, СЪХРАНЕНИ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО. НЯКОИ ОТ „БИСКВИТКИТЕ“, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ, СЕ ИЗТРИВАТ СЛЕД КРАЯ НА СЕСИЯТА НА БРАУЗЪРА, Т.Е. СЛЕД ЗАТВАРЯНЕ НА БРАУЗЪРА ВИ (ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ БИСКВИТКИ ЗА СЕСИИ). ДРУГИ „БИСКВИТКИ“ ОСТАВАТ НА УСТРОЙСТВОТО ВИ И ПОЗВОЛЯВАТ НА НАС ИЛИ НА НАШИЯ ПАРТНЬОР ДА РАЗПОЗНАВАТ БРАУЗЪРА ВИ ПРИ СЛЕДВАЩОТО ВИ ПОСЕЩЕНИЕ (ПОСТОЯННИ „БИСКВИТКИ“). МОЖЕТЕ ДА НАСТРОИТЕ БРАУЗЪРА СИ ТАКА, ЧЕ ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ ЗА НАСТРОЙКАТА НА „БИСКВИТКИТЕ“ И ДА РЕШИТЕ ИНДИВИДУАЛНО ДА ГИ ПРИЕМЕТЕ ИЛИ ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ПРИЕМАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“ ЗА КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ ИЛИ КАТО ЦЯЛО. НЕ ПРИЕМАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“ МОЖЕ ДА ОГРАНИЧИ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА УЕБ САЙТА.

 ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„И.Д.М.-20” ООД СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЯНА В БЪДЕЩЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРИ:

– ПРОМЯНА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ, КОНКРЕТНО В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОТО ПРАВО, НА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ И РЕГУЛИРАЩИ ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОИТО ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ;

– РАЗВИТИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА ИЛИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ, ПРОДИКТУВАНО ОТ НАПРЕДЪК В ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИТЕ, В ТОВА ЧИСЛО ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ В СФЕРАТА НА ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

ПРИ ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА ПРОМЯНА В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА, ЩЕ ПУБЛИКУВАМЕ НОВАТА ВЕРСИЯ НА ПОЛИТИКАТА С НОВА ДАТА.

ИМАТЕ ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН

В СЛУЧАЙ НА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ СЪГЛАСНО ГОРЕПОСОЧЕНОТО ИЛИ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ИМАТЕ ПРАВО ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДРЕС: ГР. СОФИЯ 1592, БУЛ. „“ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” № 2, УЕБ САЙТ: WWW.CPDP.BG, ЕMAIL: KZLD@GOVERNMENT.BGKZLD@CPDP.BG, ТЕЛЕФОН 02 915 3 518 .

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ЧРЕЗ „И.Д.М.-20” ООД, МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ НАЙ-ГОРЕ ДАННИ ЗА КОНТАКТ.

НАСТОЯЩАТА ВЕРСИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЛИЗА В СИЛА ОТ 25.05.2018 R.